Naar hoofdinhoud

Onze zorg

In De Meent worden verpleeghuiszorg, dagbegeleiding en dagbehandeling aangeboden. Tevens biedt het naastgelegen Zonnestaete appartementen voor echtparen van wie één van de partners verpleeghuiszorg nodig heeft. In de zorgverlening is de Eerst Verantwoordelijk Verzorgende uw aanspreekpersoon voor de zorg. Uw persoonlijke wensen zijn de basis voor uw zorgleefplan.

De zorgverlening
Onze zorgverlening is gericht op het stimuleren van uw zelfstandigheid. Als u ondersteuning nodig hebt, bieden wij u zorg, begeleiding en behandeling. Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) stelt, voordat u komt wonen in De Meent, de zorgindicatie, het zorgprofiel (ZP) vast. Het zorgprofiel en uw persoonlijke wensen zijn de basis voor uw zorgleefplan.

Uw aanspreekpunt voor de zorg
Als vast aanspreekpunt krijgt u een Eerst Verantwoordelijk Verzorgende (EVV) toegewezen. De EVV is verantwoordelijk voor de coördinatie van alle zorg- en dienstverlening die u ontvangt en behartigt daarin ook uw belangen. Mocht u vragen of opmerkingen hebben die u niet met uw EVV kunt bespreken dan kunt u terecht bij de teamleider van uw afdeling.

Persoonlijk zorgleefplan
Uw persoonlijke wensen en de zorgindicatie zijn de basis voor uw zorgleefplan. In overleg met u en uw eventuele mantelzorger(s)/contactpersoon stelt uw EVV een voorlopig zorgleefplan op. In het zorgleefplan staan de afspraken die wij met u maken en het beschrijft de zorg, begeleiding en behandeling die u ontvangt. Binnen zes weken wordt uw zorgleefplan definitief opgesteld. Uw zorgvraag kan veranderen. Daarom wordt het zorgleefplan twee keer per jaar met u besproken. Uw EVV zal u, en indien van toepassing uw contactpersoon, tijdig uitnodigen voor deze bespreking. Tijdens dit overleg worden zorg, behandeling en begeleiding met u geëvalueerd. Als blijkt dat uw zorgvraag is veranderd, wordt er beoordeeld of er een nieuwe zorgindicatie aangevraagd moet worden. Uw EVV neemt hiervoor het initiatief en bespreekt met u de gevolgen van deze verandering. Uw zorgleefplan wordt bewaard in het elektronisch cliëntendossier (ECD).


Meer informatie

Voor meer informatie kunt u bellen naar: Of stuur een bericht
Zorgkaart Nederland